28/10/2020

Stillingsbeskrivelse; styret

 

Leder
Leder har det overordnede ansvaret for driften og utviklingen av klubben:

 • Etablere strategier og mål for klubben, herunder at det utarbeides og forvaltes en virksomhetsplan og sportsplan.
 • Følge opp den daglige driften, herunder løpende oppfølging og bistand til daglig leder.
 • Lede og koordinere styrearbeid, herunder innkalle til styremøter, forbereder saker og lede styremøtene, føre og distribuerer møtereferater til styret, revisor og kontrollkomite.
 • Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger etter avtale med daglig leder.
 • Personalansvar for daglig leder, medarbeidersamtaler med daglig leder.
 • Kontakt med valgkomiteen.

Nestleder
Ved styreleders fravær skal nestleder fungere som leder, herunder lede styremøtene og sikre at leders oppgaver og ansvar blir ivaretatt i dennes fravær.

For perioden er 2020-2021 har nestleder også ansvaret for økonomi- og personal (se ansvarsbeskrivelse nedenfor).

Sportslig ansvarlig for elitegruppene, sportslig ansvarlig for breddegruppene (vannpolo, minipolo, open water, stup, synkron og andre)
De sportslige ansvarlige har det overordnede ansvaret for det sportslige innholdet og utøverne i de ulike gruppene:

 • Ansvar for at Asker svømmeklubb har en sports- og utviklingsplan for gruppene og at disse forvaltes, utvikles og gjennomføres.
 • Ansvar for at Asker svømmeklubb tilrettelegger for utvikling av utøverne i hver av gruppene og at disse bidrar til klubben.
 • Ansvarlig for at hver av gruppene er representert i og bidrar inn i fellesaktiviteter, f.eks. mesterskap og sosiale arrangementer, i regi av klubben for å sikre god interaksjon mellom de sportslige satsningene.
 • Ansvar for at hovedtrenere for hver av gruppene rapportere mål og måloppnåelse til styret.
 • Sikre at satsningen innenfor hver gruppe er reflektert i virksomhetsplanen.
 • Jobbe for en integrasjon av gruppene i Asker Svømmeklubb både sosialt, sportslig og økonomisk.
 • Etablere en lagleder, og fortrinnsvis også en foreldrekontakt, i hver treningsgruppe. Dette kan være samme person.
 • Avholde møte med lagledere og foreldrekontakter ved terminstart på høsten.
 • Oppdatere, i samarbeid med trenere, retningslinjer for foreldrekontakter og lagledere.
 • Være kontaktpunkt for lagledere og foreldrekontakter i styret, og sørge for behandling av saker som utøvere, foreldre, eller trener ønsker tas opp.

Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig har det overordnede ansvaret for gjennomføring av mesterskaps- og konkurransearrangement i Holmen svømmehall:

 • Koordinere arrangementsgjennomføringen med følgende:
  • Konkurranseansvarlig, ansvarlig for planlegging, koordinering og tilrettelegging av de rent sportslige aktivitetene, herunder rigging av svømmehallen.
  • Sosial- og miljøansvarlig, ansvarlig for gjennomføring av de sosiale aktivitetene, herunder all kafe- og serveringsvirksomhet.
 • Utarbeide dugnadslister for arrangementer,
 • Sammen med sosial- og miljøansvarlig være ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av interne sommeravslutningskonkurranser og juleavslutningskonkurranser.
 • Sørge for at det er kommunikasjon med styret, daglig leder og konkurransekomite rundt gjennomføring, samt rapportering etter endt gjennomføring.
 • Ansvarlig for å skaffe konkurransesponsorer.
 • Ansvarlig for å utpeke en ansvarlig for premier til stevner.

Stevne- og hallansvarlig
Stevne- og hallansvarlig har ansvaret for den planlegging og tilretteleggingen av alle de sportslige aktivitetene i forbindelse med konkurranser og mesterskap i Holmen svømmehall og ellers:

 • Ansvarlig i samarbeid med Hovedtrener og stå for konkurranseoppsett og innbydelse til konkurranser i regi av Asker svømmeklubb.
 • Ansvarlig for planlegging og utvikling av svømmekonkurranser i regi av Asker svømmeklubb og Norges svømmeforbund.
 • Ansvarlig for å melde inn svømmekonkurranser for kommende år via medley.no. Dette skal skje før 1.september hvert år i dialog med daglig leder og hovedtrener.
 • Utpeke en dommeransvarlig for klubben, og bistår dommeransvarlig ved behov.
 • Sammen med arrangementsansvarlig planlegge og gjennomføre konkurranser i Holmen svømmehall.
 • Ansvarlig for planlegging og rigging av svømmehallen ved egne konkurranser og sikre at hallen fungerer optimalt til enhver tid under hvert stevne.

Økonomi- og personalansvarlig
Økonomi- og personalansvarlig har ansvaret for at klubben og styret har full kontroll med klubbens økonomi og personalsituasjon:

 • Bistå hovedtrener, daglig leder og svømmeskoleansvarlig ved utarbeidelse av budsjetter.
 • Bistå daglig leder ved utarbeidelse av rapporter på et aggregert nivå i forhold til aktiviteter, kostnader og inntekter.
 • Ansvarlig for å utarbeide og oppdatere en økonomisk myndighetsmatrise (økonomiske fullmaktgrenser for daglig leder, hovedtrener, svømmeskoleansvarlig, stup / synkron, elitetrener og andre trenere) som godkjennes av styret.
 • Bistå daglig leder med utarbeidelse og oppdatering av retningslinjer for økonomirutiner for alle grupper.
 • Bistå daglig leder med forhold knyttet til ansatte, herunder arbeidsavtaler, pensjon, ansettelser osv.

Sosial- og miljøansvarlig
Sosial- og miljøansvarlig har ansvar for at det tilrettelegges for å gjennomføres aktiviteter og tiltak som sikrer et godt sosialt miljø og samhold i klubben:

 • Sammen med daglig leder og trenere være ansvarlig for å planlegge og gjennomføre sosiale- og miljøskapende tiltak for klubbens utøvere, ansatte, foreldre og frivillige og derigjennom bygge samhold og tilhørighet til klubben,
 • Sammen med daglig leder utarbeide og gjennomføre en «sosialplan».
 • Jobbe tett sammen med arrangementsansvarlig i forkant av arrangementer og være ansvarlig for de sosiale arrangementene under egne mesterskap, inkl. kafe- og servering til gjester og dommere.

Ansvarlig for oppfølging av administrasjon og politikerne i kommunen og saker som angår klubben

 • Løpende følge med på politiske saker om kan være av relevans for klubben i Asker kommune,
 • Iverksette nødvendig saksbehandling i slike saker,
 • Følge opp og holde kontakten med relevante politikere i kommunen, Asker Idrettsråd oa.
 • Sammen med styreleder planlegge og iverksette nødvendige aktiviteter ovenfor politikere, kommuneadministrasjonen for å sikre klubbens rammebetingelser og andre interesser klubben har.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 06.02.21
Godkjent: 08.02.21