28/10/2020

Stillingsbeskrivelse; ansatte

Daglig leder
Daglig leder er sentral i drift og utvikling av klubben. Daglig leder har en nøkkelfunksjon i å legge til rette for klubbens medlemmer og alle de frivillige ildsjelene. Daglig leder er ansvarlig for den daglige drift av klubben.

Daglig drift innebærer ansvar for;

 • Iverksette klubbens virksomhetsplan.
 • Lede og gjennomføre den årlige budsjett prosess, oppfølging av budsjettene og revisjon.
 • Daglig økonomistyring; innbetalinger, betaling av fakturaer, lønn, konto- og bokføring,
 • Registering og oppfølging av relevante databaser som spesifisert i klubbensårshjul det inkludere; Idrettsregistrering, Momsregistrering, Støtteordninger, Norges svømmeforbund (lisensregistrering)
 • Arkivering av klubbens dokumenter, kontrakter og korrespondanse.
 • Kunde-, leverandøroppfølging og sponsoroppfølging.
 • Sikre at klubbens tilbud markedsføres, kommuniseres og at hjemmesider og sosiale medier er oppdatert.
 • Stå for samfunnskontakten, eksempelvis; kommunen, Idrettsrådet, Norges svømmeforbund og media, og myndighetsrapportering (Idrettsrådet (LAM)
 • Bistår klubbens trenere og instruktører med koordinering av bassengtid, booking av stevner, leir og praktiske gjøremål.
 • Legger til rette for utdanning og kompetanseutvikling av ansatte.
 • Utforming og inngåelse av arbeidskontrakter med fast ansatte
 • HMS-rutiner.
 • Utdanningsansvarlig, herunder:
 • Kartlegge kompetansebehov i klubben og sette opp utdanningsmål (kompetansekrav) i samarbeid med styret og hovedtrener
 • Være oppdatert på og videreformidle informasjon om utdanning fra forbund og krets
 • Være kontaktledd mellom klubb og krets. Delta på utdanningsmøter/kurs i regi av kretsen

Organisasjon og plassering

 • Daglig leder rapporterer til Styret, i det den daglige drift forholder daglig leder seg til styreleder
 • Daglig leder tilrettelegger og forbereder styresaker som skal fremlegges slik at styret får et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. Avvik i budsjetter og resultatoppnåelse meddeles styret så raskt som mulig.

Ansvar og myndighet

 • Daglig leder har personalansvar for svømmeskoleansvarlig og hovedtrener.
 • Daglig leder har mandat til å ta økonomiske beslutninger som spesifisert i klubbens økonomiske myndighetsmatrise.

Svømmeskoleansvarlig
Svømmeskoleansvarlig har ansvaret for svømmeskolen, og skal sikre at opplæringen i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene Norges svømmeforbund har lagt til grunn i Norges Svømmeskole.

Svømmeskoleansvarlig har ansvar for;

 • Bidra til den årlige budsjett prosess og ansvarlig for svømmeskolens budsjett og oppfølging av dette og melde avvik til daglig leder.
 • Daglig drift av svømmeskolen med hensyn på personal, økonomi og fasiliteter.
 • Å sikre kvalitet i kursene og riktig dimensjonering av kurstilbudet.
 • Dokumentere svømmeskolens utvikling og utvikle nye kurs og tilbud ved behov.
 • Oppfølging av kurs og sette opp kurs i «Trygg i vann»..
 • Sørge for at klubbens websider om svømmeopplæring/svømmeskole er oppdatert og markedsføre klubbens svømmeskoletilbud.
 • Svømmeskolehåndbok og Instruktørmappe
 • Ha god dialog med andre Svømmeskoleansvarlige fra andre klubber
 • Sammen med hovedtrener legge til rette for overgang fra klubbens Svømmeskole til treningspartier
 • Sammen med hovedtrener gjennomføre og planlegge livredningsprøven for alle instruktører og trenere
 • Tett dialog med Risenga og Holmen svømmehall (god informasjon til resepsjonen)
 • Være kjent med klubbens alarmplan, HMS regler og arbeidsmiljøloven.
 • Arbeidskontrakter og politiattester for instruktører.
 • Legger til rette for utdanning og kompetanseutvikling av ansatte.
 • Ha god forståelse for Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett (NIF)
 • Søke om midler som kan benyttes i Svømmeskolen
 • Utdanningsansvarlig for instruktører ved svømmeskolen. Herunder:
  • Kartlegge kompetansebehov i svømmeskolen og sette opp utdanningsmål (kompetansekrav) i samarbeid med daglig leder
  • Være oppdatert på og videreformidle informasjon om utdanning fra forbund og krets
  • Være kontaktledd mellom klubb svømmeskole. Delta på utdanningsmøter/kurs i regi av kretsen

Organisasjon og plassering

 • Svømmeskoleansvarlig rapportere til daglig leder.
 • Svømmeskole ansvarlig samarbeider med hovedtrener og trenere om overgang fra svømmeskole til treningspartier dette inkluderer også stup og synkron.

Ansvar og myndighet

 • Svømmeskoleansvarlig har personalansvar for svømmeskoleinstruktørene.
 • Svømmeskoleansvarlig har mandat til å ta økonomiske beslutninger som spesifisert i klubbens økonomiske myndighetsmatrise

Hovedtrener
Hovedtrener skal ivareta og utvikle klubbens sportslige svømmetilbud i henhold til sportsplanen fra svømmeskole til elite og at denne harmoner med anbefalinger fra Norges svømmeforbund. Hovedtrener har en nøkkelrolle i den helhetlige strategi for klubbens utvikling.

Hovedtrener har ansvar for;

 • For å utarbeide årlige budsjetter for den sportslige satsingen og ansvarlig for treningspartienes budsjetter, oppfølging gjennom året. Avvik fra budsjettene skal diskuteres med daglig leder.
 • Sikre en helhetlig sportslig utvikling i klubben
 • Utarbeide terminliste for sportsåret inklusive stevner og treningsleirer. Dette er underlag for årlig budsjettprosess.
 • Sørge for at bassengtid blir fordelt i henhold til anbefalt utviklingstrapp.
 • Trene, lede og inspirere utøverne til å delta i daglig trening og i lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser.
 • Ivareta rekruttering og en helhetlig sportslig utvikling i klubben.
 • Tett samarbeid med svømmeskoleansvarlig og klubbens hovedansvarlige for synkron og stup.
 • Være klubbens hovedkontakt for utøverne og deres foresatte og sikre et godt sosialt miljø i klubben.
 • Ansvarlig for å rekruttere foresattkontakter og lagledere
 • Sørge for at arbeidstiden er riktig balansert for klubbens trenere og hjelpetrenere.
 • Arrangere og lede møter som nødvendig for koordinering av trener, svømmeskole og breddeansvarlige. Delta på møter i klubbens regi som forventet.
 • Bidra til videreutvikling av nettsidene og andre medier som effektive informasjonskanaler.
 • Samarbeide med andre klubber og idrettsmiljøer.
 • Delta på fora i regi av Norges svømmeforbund og delta på relevant etterutdanning.
 • Ha et godt samarbeid med ansatte ved Holmen og Risenga svømmehall og evt. andre treningsfasiliteter vi benytter.
 • Ivareta tilbud for utøvere som har vært skadet.
 • Bidra til å sikre Asker svømmeklubb har et godt sosialt miljø et godt omdømme.

Organisasjon og plassering

 • Hovedtrener rapporterer til daglig leder.
 • Hovedtrener samarbeider med svømmeskoleansvarlig og trenere om overgang fra svømmeskole til treningspartier.

Ansvar og myndighet

 • Hovedtrener har personalansvar for trenerteamet
 • Hovedtrener har mandat til å ta økonomiske beslutninger som spesifisert i klubbens økonomiske myndighetsmatrise (LINK).

Sportsansvarlig og Elitetrener
Sportsligansvarlig/Elitetrener skal ivareta klubbens elitesatsing i henhold til klubbens sportsplan. Sportsligansvarlig/Elitetrener skal ha god kjennskap til norsk svømmesport Norges svømmeforbund sine krav og anbefalinger for være en toppidrettsutøver i Norge.  Sportsligansvarlig/Elitetrener skal utvikle klubbens sportsplan og sikre at klubbens trenere og hjelpetrenere jobber i henhold til sportsplanen.

Sportsligsansvarlig og Elitetrener har ansvar for;

 • Bidra til å utarbeide årlige budsjetter for den sportslige satsingen i samarbeid med hovedtrener og de øvrige trenere.
 • For klubbens sportslige plan, oppfølging og rapportering av den sportslige fremgang til hovedtrener.
 • Ivareta og koordinere videreutvikling, kursing og nødvendig opplæring av trenere.
 • Sikre at det er gode overganger mellom gruppene
 • Sørge for at terminlisten inklusive stevner, treningsleir tilpasses NM/elitegruppens behov og avpasses klubbens budsjett for NM/elitesatsingen.
 • Arbeide utfra de gitte budsjetter og diskutere avvik eller nødvendig med justeringer av budsjettet med hovedtrener.
 • Bidra til å fordele bassengtid blir fordelt i henhold til anbefalt utviklingstrapp
 • Utarbeide individuelle utviklingsplaner for NM/eliteutøverne.
 • Trene, lede og motivere utøverne til å delta i daglig trening og i lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser
 • Rapportere måloppnåelse til hovedtrener, delta på møter og bidra til en helthetlig satsing i klubben fra svømmeskole til elite i samarbeid med klubbens øvrige trenere.
 • Ansvarlig for at utøverne utvikler holdninger og forståelse for hva som kreves av en toppidrettsutøver med en støttende og involverende tilnærming. Herunder faktorer som søvn, restitusjon, ernæring, motivasjon og mental utvikling.
 • Sportsligansvarlig/Elitetrener er ansvarlig for at NM/elitegruppen utvikler et godt sosialt miljø.
 • Ha en åpen og god dialog med utøvere og foresatte og sørge for at de er oppdatert med relevant informasjon i forbindelse med treningsopplegg, stevner og leir.
 • Bidra til videreutvikling av nettsidene og andre medier som effektive informasjonskanaler.
 • Delta på fora i regi av Norges svømmeforbund og delta på relevant etterutdanning
 • Ha et godt samarbeid med ansatte ved Holmen og Risenga svømmehall og evt andre treningsfasiliteter vi benytter.
 • Delta på møter som nødvendig for koordinering av trenerteamet.
 • Delta på møter i klubbens regi som forventet.
 • Bidra til å sikre Asker svømmeklubb et godt omdømme.

Organisasjon og plassering

 • NM/Elitetrener rapporterer til Hovedtrener.
 • NM/Elitetrener samarbeider med i første rekke med de andre trenere 

Ansvar og myndighet

 • NM/Elitetrener har mandat til å ta økonomiske beslutninger som spesifisert i klubbens økonomiske myndighetsmatrise (LINK).

Svømmetrener
Svømmetrener trenere skal ivareta klubbens satsing i henhold til klubbens sportsplan på nivå som bestemt. Treneren skal ha god kjennskap til norsk svømmesport Norges svømmeforbund sine krav og anbefalinger.

 • Bidra til å utarbeide årlige budsjetter for den sportslige satsingen i samarbeid med hovedtrener og de øvrige trenere.
 • Sørge for at terminlisten inklusive stevner, treningsleir tilpasses gruppen(e)s behov og avpasses klubbens budsjett.
 • Arbeide utfra de gitte budsjetter og diskutere avvik eller nødvendig med justeringer av budsjettet med hovedtrener.
 • Bidra til å fordele bassengtid blir fordelt i henhold til anbefalt utviklingstrapp
 • Utarbeide utviklingsplaner for gruppen(e).
 • Trene, lede og motivere utøverne til å delta i daglig trening og konkurranser.
 • Rapportere måloppnåelse for gruppen(e) til hovedtrener, delta på møter og bidra til en helthetlig satsing i klubben fra svømmeskole til elite i samarbeid med klubbens trenere, hjelpetrener og instruktører.
 • Ansvarlig for at utøverne utvikler holdninger og forståelse for hva som kreves av en utøver med en støttende og involverende tilnærming. Herunder faktorer som søvn, restitusjon, ernæring, motivasjon og mental utvikling.
 • Er ansvarlig for at gruppen(e) utvikler et godt sosialt miljø.
 • Ha en åpen og god dialog med utøvere og foresatte og sørge for at de er oppdatert med relevant informasjon i forbindelse med treningsopplegg, stevner og leir.
 • Bidra til videreutvikling av nettsidene og andre medier som effektive informasjonskanaler.
 • Delta på fora i regi av Norges svømmeforbund og delta på relevant etterutdanning
 • Ha et godt samarbeid med ansatte ved Holmen og Risenga svømmehall og evt andre treningsfasiliteter vi benytter.
 • Delta på møter som nødvendig for koordinering av trenerteamet.
 • Delta på møter i klubbens regi som forventet.
 • Bidra til å sikre Asker svømmeklubb et godt omdømme

Note: der hvor gruppen(e) er benyttet gjelder det spesifikt for gruppen(e) svømmetreneren er tildelt ansvar for av hovedtrener.

Organisasjon og plassering

 • Svømmetrener rapportere til Hovedtrener.
 • Svømmetrener samarbeider med i første rekke med de andre trenere men også svømmeskoleansvarlig om overgang fra svømmeskole til treningspartier.

Ansvar og myndighet

 • Svømmetrener har mandat til å ta økonomiske beslutninger som spesifisert i klubbens økonomiske myndighetsmatrise (LINK).

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert:
Godkjent: