28/10/2020

Rutiner; økonomi

 1. Budsjett
  • Budsjettet skal utarbeides iht. klubbens kontoplan, og alle gruppene skal benytte de samme kontoklasser. Budsjettet blir godkjent av styret og vedtatt av årsmøtet.
  • Daglig oppfølging av budsjett skjer mellom daglig leder og økonomiansvarlig i styret.
 2. Regnskapsmateriell
  • Regnskapsmateriell skal leveres inn til fastsatte frister
  • Fra arrangementer eller andre aktiviteter skal utleggskjema med kvitteringer leveres umiddelbart til daglig leder for refusjon.
 1. Bilag generelt
  • Originale kvitteringer/scannede/bilde sendes daglig leder.
  • Ved refusjon av utlegg lagt ut av ansatte, skal bilagene føres på standardisert «Utleggsskjema» og skal attesteres av leder i regnskapsprogrammet før refusjon.
 2.  Materialoversikt
  • Materiallister legges inn i regnskapet, og nedskrives ved årets slutt.
 3.  Medlemslister
  • Oversikt over aktive medlemmer føres i tryggivann.no
 4. Inntekter
  • Stevne
   • Inngang
   • Parkering
   • Café
   • Startavgifter fra egne stevner faktureres deltakende klubber
   • Klubben jobber aktivt for at alle inntekter i forbindelse med stevne skal skje via VIPPS eller bankterminal. Kontant unntaksvis.
   • Alle rapporter kan tas ut direkte fra nett, og legges inn i regnskapsprogrammet. Resultatoversikt leveres styret.
  • Sponsorer
   • Fakturering av sponsorer utføres av daglig leder basert på signert avtale. Sponsorer må motta faktura for at de skal kunne utbetale sin støtte. Sponsoravtalene oppbevares av daglig leder.
  • Faktura
   • Utgående faktura for trenings- og stevneavgift sendes ut pr kvartal. Andre etter behov.
  • Varesalg
   • Alt klubbutstyr, foruten badehetter kjøpes av foresatte direkte fra levendør. Badehetter kjøpes inn av klubben og  viderefaktureres til medlemmene.
 5.  Utgifter
  •  Faktura
   • Klubben mottar faktura elektronisk.
   • Hver enkelt inngående faktura attesteres til avdeling, konto, prosjektnummer.
   • Regnskapsfører sjekker fakturas riktighet og fører ihht plan.
   • Resultatrapport forelegges styret månedlig.
   • Regnskapsfører lager kvartalsvise rapporter som legges frem for styret.
   • Revisor gjør årlig kontroll

Fullmaktsmatrise: (KARI)

 Styret v/styrelederDaglig lederHovedtrenerSvømmeskoleansvarlig
Kostnader < 10.000 kr utenom budsjett x  
Kostnader > 10.000 kr utenom budsjettx   
Kostnader innfor svømmeklubbens budsjett x  
Kostnader innenfor eget budsjett  Begrenset oppad til 10.000 kr. pr årBegrenset oppad til 10.000 kr. pr år
Forplikte Asker svømmeklubbxBegrenset oppad til 10.000 kr.  

Andre ikke omfattet av fullmaksmatrisen har ingen økonomisk myndighet.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 09.11.20
Godkjent: