11/11/2020

Rutiner; Alarmplan

Ved kriser skal følgende varsles når man har kontroll på̊ stedet:

Ved Svømmeskolen: Svømmeskoleansvarlig tlf: 462 39 216

Ved egne treninger/konkurranser/leirer/arrangementer: Daglig leder tlf: 958 91 911

AMBULANSE 113

POLITI 112

BRANN 110

HVEM – HVA – HVOR

  • Den som oppdager ulykken leder redningsaksjonen, og må̊ med en gang slå alarm slik at redningsaksjonen straks kan komme i gang.
  • Få vedkommende raskt på̊ land. Er det mistanke om nakke/ryggskader, må̊ ilandføring foregå ekstra forsiktig.
  • De andre elevene som oppholder seg i bassenget må̊ rolig tas ut av vannet, og føres i dusjene.
  • Har den forulykkede sluttet å puste, må̊ en straks sette i gang med hjerte-lunge-redning (H-L-R) Samtidig må̊ en annen person ringe 1-1-3.
  • Si fra hvem du er, hva som har skjedd og hvor du ringer fra. Oppgi nøyaktig adresse.
  • Hold på̊ med HLR til lege/ambulansepersonell kan overta, eller at vedkommende har livnet til.
  • En person må̊ stå utenfor og ta imot ambulansen og vise raskeste vei inn.
  • Den ansvarlige leder for gruppen skriver rapport om ulykken. Rapporten leveres daglig leder.

NB! Alle brukerne av svømmehallen må̊ straks gjøres kjent med alarmplanen. Alle trenere og instruktører i Asker svømmeklubb tar årlig dykke- og livredningstest gjennom Norsk Livredningsselskap.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20