28/10/2020

Retningslinjer; valgkomité

Valgkomitéen er en uavhengig og selvstendig komite. Dette er Asker svømmeklubbs viktigste komité for å sikre at de riktige personene velges til å styre klubben. Valgkomitéen skal ha en dialog med styret under prosessen. Det er viktig at valgkomitéens medlemmer setter seg inn i klubbens lover. Det er viktig at valgkomitéen starter sitt arbeid i god tid, og at alle kandidater er forespurt og har akseptert i god til før årsmøtet.

Komitéens innstilling skal foreligge med andre saksdokumenter 1 uke før årsmøtet.

Mer om valgkomitéen her.

  • For å stille til valg må personen være fylt 15 år og ha vært medlem av idrettslaget i minst
    én måned og ha betalt medlemskontingent. §6 Lovnorm for idrettslag.
  • En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget. Ref § 7 Lovnorm for idrettslag. Gjelder ansatte som har dette som hovedgeskjeft. For eksempel trenere eller andre som mottar honorar og kun jobber timer kan velges inn i styret.
  • Det skal velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen av styret skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Men det må være representanter fra begge kjønn der det velges eller oppnevnes flere enn 3 personer. §2.4 i NIFs lov.

FORSLAG: SPØRRESKJEMA FOR VALGKOMITÉEN

Navn:

E-post:

Mobilnummer:

Funksjon:

Hvor lenge har du hatt denne funksjonen:

Ønsker /Ønsker ikke gjenvalg for neste periode (stryk det som ikke passer)

Fortell litt om hvorfor du ønsker/ikke ønsker å fortsette:Eventuelt om du ønsker andre oppgaver, hvilke og hvorforAndre ting du har lyst å kommentere:Skjema bes returnert til valgkomitéen innen dato.måned.år

Revisor:
Det skal engasjeres statsautorisert revisor

Kontrollkomité:
Det skal velges kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20