27/10/2020

Retningslinjer; lagleder ekstern treningsleir

Dette er stort sett turer som varer i 1 uke, og dekkes av klubben.

Forkant

 • Førstehjelpssekk (se eget dokument; Førstehjelpsutstyr)
 • Lagleder må disponere egen smarttelefon med nettilgang
 • Få info om overnattingssted, romliste, tidspunkt mat, evt sosialrom, administrere transport til/fra hotell
 • Bistå ved reise, inn-/utsjekk på hotell
 • Gjøre deg kjent med reisetidspunkter og stedet det skal reises til
 • I samråd med trener, sjekke ut muligheter for aktiviteter etc
 • Ved behov, kan klubben overføre forskudd på reisepenger som skal dekke løpende utgifter underveis. Ta kontakt daglig leder.
 • Fremskaffe mobilnummer på alle utøvere og trenere, og bruke sms aktivt for å kommunisere til alle underveis (gruppemelding).

Underveis

 • Innhente informasjon om overnatting, mat, samt informere utøvere/trenere, tidspunkter for mat, ro på rom,
 • Påse at utøvere overholder de regler som trener og lagleder har satt i felleskap.
 • Informer utøvere om konsekvenser for brudd på regler, og etterfølg de!
 • Bistå ved behov, og spesielt oppmerksom på de yngste utøvere
 • Avklare om trener om hvilke oppgaver han/hun trenger hjelp til
 • Ved tildeling av sosialrom, tilse at det holdes i orden og at det er ro for restitusjon
 • Påse at utøvere kommer seg tidsnok fra hotell til trening, og hjem igjen
 • Påse at utøvere spiser ofte og riktig.
 • Påse at utøvere er riktig, og godt kledd før/etter trening ihht lokasjon/vær
 • Kjøpe inn frukt, nøtter, barer etc som utøvere kan spise etter hver trening.
 • Bistå utøvere skaffe ting de trenger
 • Bistå trener ved å arrangere utflukter, sosiale aktiviteter
 • Sørge for at alle er inkludert
 • Sørge for at de som vil hvile, får hvile
 • Gjerne oppdater de hjemme underveis
 • Jevnlig utføre opptelling slik at ingen utøvere blir borte fra gruppen.
 • Ta en kveldsrunde hver dag, se alle utøverene og avklar evt spørsmål

Etterkant

 • Levere inn førstehjelpssekk
 • Melde inn om hva som er brukt av førstehjelpsutstyr, hva som evt mangler
 • Eventuelt levere reiseregning til daglig leder
 • Skrive en liten rapport om leiren, det rundt og dine erfaringer som kan benyttes i ASK-nytt og som erfaringsnotat til neste leir.

Regler
Alkohol og tobakk:

 • Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
 • Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.

NIFs retningslinjer: https://www.idrettsforbundet.no/tema/folkehelse-og-skole/alkohol-og-tobakk/

Politiattest:

 • Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Ta kontakt med klubbens ansvarlig for politiattest.

Bekreftelse på formål: (klubben må fylle ut)
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/3e5d6176b48841688661e3eef096fbd6/bekreftelseformalbm.pdf

Søknad: https://attest.politi.no/

Jeg har lest dette dokumentet og forholder meg til de regler som er satt opp, og arbeidsoppgaver som skal gjøres.

 

____________________                           ___________________________________
Dato:                                                     Underskrift:

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20