27/10/2020

Retningslinjer; lagleder eksterne konkurranser

Med eksterne konkurranser menes det konkurranser som krever overnatting.

Forkant

 • Førstehjelpssekk (se eget dokument; Førstehjelpsutstyr)
 • Gjøre seg kjent med deltakerlisten på Livetiming
 • Gjøre seg kjent med tidsskjema
 • Tidspunkt for lagledermøte, hentes fra innbydelsen (medley.no)
 • Lagleder må disponere egen smarttelefon med nettilgang
 • ASK T-skjorte (hentes på kontoret)
 • ASK-flagget, hvis ikke fly (hentes på kontoret)
 • Bistå ved reise, inn-/utsjekk av hotell
 • Få info om overnattingssted, romliste, tidspunkt mat, evt sosialrom på konkurranse, administrere transport til/fra hotell under konkurransen ved behov
 • Fremskaffe mobilnummer på alle utøvere og trenere, og bruke sms aktivt for å kommunisere til alle underveis (gruppemelding).
 • Ved behov, kan klubben overføre forskudd på reisepenger som skal dekke løpende utgifter underveis. Ta kontakt med daglig leder.

Underveis

 • Innhente informasjon fra administrasjonen om overnatting, mat, samt informere utøvere/trenere, tidspunkter for mat, ro på rom etc
 • Påse at utøvere overholder de regler som trener og lagleder har satt i felleskap.
 • Informer utøvere om konsekvenser for brudd på regler, og etterfølg de!
 • Bistå ved behov, og spesielt oppmerksom på de yngste utøvere
 • Komme tidlig i hallen, minimum 15 minutt før innsvømming starter
 • Sette opp ASK-flagget ved tribunen så fort som mulig, så ASK-supportere ser hvor de kan samles
 • Prate med trenere og utøvere/foresatte
 • Avklare med trener ang strykninger/etteranmeldinger som skal meddelelse på lagledermøte
 • Avklare med trener om hvilke oppgaver han/hun trenger hjelp til, men i hovedsak hjelpe trener med praktiske gjøremål; strykninger, innmelding av stafettlag, finne svømmere, bistå ved stafetter
 • Delta på lagledermøte
 • Bistå så heiarop blir utført
 • Være tilgjengelig for beskjeder som gis og kontakte sekretariat/overdommer når dette bes om. Holde trenere og utøvere informert om endringer som gis fra sekretariat/overdommer
 • Ved tildeling av sosialrom på konkurranser, tilse at det holdes i orden og at det er ro for restitusjon
 • Påse at utøvere kommer seg tidsnok fra hotell til hall, og hjem igjen.
 • Påse at utøvere spiser ofte og riktig.
 • Kjøpe inn frukt, nøtter etc som utøvere kan spise underveis på konkurransen
 • Sørge for at alle er inkludert
 • Sørge for at de som vil hvile får hvile
 • Jevnlig utføre opptelling slik at ingen utøvere blir borte fra gruppen.
 • Ta en kveldsrunde hver dag, se alle utøverne og avklar evt spørsmål

Etterkant

 • Levere inn førstehjelpssekk
 • Melde inn om hva som er brukt av førstehjelpsutstyr, hva som evt mangler
 • Levere inn ASK-flagget
 • Eventuelt levere reiseregning til daglig leder
 • Skrive en liten rapport om konkurransen, det rundt og dine erfaringer som kan benyttes i ASKnytt og som erfaringsnotat til neste konkurranse.

Regler

Alkohol og tobakk:

 • Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
 • Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.

NIFs retninglinjer: https://www.idrettsforbundet.no/tema/folkehelse-og-skole/alkohol-og-tobakk/

 Politiattest:

 • Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Ta kontakt med klubbens ansvarlig for politiattest.

Bekreftelse på formål: (klubben må fylle ut)
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/3e5d6176b48841688661e3eef096fbd6/bekreftelseformalbm.pdf

Søknad: https://attest.politi.no/

Jeg har lest dette dokumentet og forholder meg til de regler som er satt opp, og arbeidsoppgaver som skal gjøres.

 

____________________                           ___________________________________
Dato:                                                     Underskrift:

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20