28/10/2020

Retningslinjer; kontrollkomité

Kontrollkomitéen er et valgt organ med minimum to medlemmer som skal påse at Asker svømmeklubb har god kontroll på økonomien, og at driften av klubben er forsvarlig og i henhold gledende lover og regler.

  1. Kontrollkomitéen i Asker Svømmeklubb skal bestå av minimum 2 medlemmer som velges hvert år av klubbens Årsmøte. Komitéen skal være uavhengig og avlegge rapport til Årsmøte det påfølgende år om sitt arbeid. Kontrollkomitéens medlemmer bør ha god kunnskap om klubben.
  2. Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med klubben i henhold til mandatet fra Norges idrettsforbund.
  3. Dette innebærer at Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med klubbens finansielle stilling, interne økonomiske kontroll samt at rutiner og styringssystemer er etablert og etterlevd for god forvaltning og drift av klubben. Kontrollkomitéen skal også være tilgjengelig for styret for innspill og diskusjon angående enkeltsaker når styret har behov for det.
  4. Kontrollkomitéen har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva revisor uttaler seg om, og må derfor drive egen informasjonsinnhenting. Komitéen baserer sitt arbeid på̊ intervjuer og samtaler med sentrale tillitspersoner i klubben og på̊ materiale som gjøres tilgjengelig fra klubben, som for eksempel (men ikke begrenset til) styremøtereferater, økonomirapporter, rapporter fra administrasjonen og rapporter fra trenerne. Kontrollkomitéen skal også ha innsyn i andre klubbdokumenter når den ser behov for dette. I tillegg er dialog med svømmeforesatte en viktig del av Kontrollkomitéens tilsynsunderlag.
  5. Kontrollkomitéen skal påse at svømmeklubbens midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser.
  6. Kontrollkomitéen skal påse at svømmeklubbens midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om.
  7. Kontrollkomitéen skal påse at årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av klubbens drift.
  8. Kontrollkomitéen skal løpende ta opp de forhold som den finner nødvendig og rapportere disse til klubbens styre og eventuelt til revisor.
  9. Kontrollkomitéen skal motta møteinnkallelser til alle styrets møter med agenda.
  10. Kontrollkomitéen skal ikke direkte gripe inn i styret- og administrasjonens oppgaver, men skal kunne uttale seg til styret om saker den mener har betydning i henhold til dette mandatet. 

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20