28/10/2020

Antidopingpolicy

Godkjent av styret pr 24.05.22

Dette dokumentet beskriver Asker Svømmeklubbs policy i dopingspørsmål. Asker Svømmeklubb ønsker å være et «Rent idrettslag» i samsvar med Antidoping Norges regler.

Som et idrettslag med aktive utøvere på alle plan i idretten, må vi ha et bevisst forhold til at det eksisterer dopingmidler, og vi må planlegge for at våre utøvere driver idrett uten å benytte ulovlige medikamenter, bevisst eller ubevisst.

Dette dokumentet gjelder for alle gruppene i Asker Svømmeklubb.

1. Verdier og holdninger

Verdiprofil
Virksomhetsplanen er Asker Svømmeklubbs styrende dokument, og den inneholder klubbens visjon og verdigrunnlag. Virksomhetsplanen baserer seg på idrettens grunnverdier.

Virksomhetsplanen inneholder pt ikke noe om antidoping. Like fullt er klubbens holdning klar:

  • Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

Tiltak:

  • Dopingarbeidet må innarbeides i Virksomhetsplanen og gruppenes planer.

2. Kunnskap

Tilgang til oppdatert informasjon om antidoping
Antidopingbestemmelsene og særlig dopinglista er i kontinuerlig utvikling. Nye stoffer føres på dopinglista og nye legemidler kommer for salg. For at utøvere, støtteapparatet og alle medlemmer* skal ha enkel tilgang på korrekt og oppdatert antidopinginformasjon har vi laget en lenke til www.antidoping.no på våre hjemmesider.

Utøversamtaler
Det er viktig at alle idrettsutøvere er kjent med dopingbestemmelsene og NIFs lov. Utøversamtale gir en innføring i hva som er juks, hva er doping, dopinglisten, dopingkontroll, risiko ved bruk av kosttilskudd og helsekonsekvenser ved bruk av dopingmidler. En slik gjennomgang vil også oppdatere trenerne/støtteapparatet i idrettslaget. En utøversamtale kan være en 1 til 1 mellom trener og utøver, men det mest praktiske vil være å benytte gruppesamlinger/gruppesamtaler med tema doping.

  • Vi gjennomfører utøversamtaler med våre aktive utøvere og diskuterer dopingspørsmål.
  • Alle medlemmer og trenere skal ha gjennomført «Ren utøver» https://www.renutover.no/
  • Klubbens administrasjon skal en gang i året etterspørre resultat av dopingarbeidet. Trenere må rapportere gjennomføringsgrad av pålagt opplæring, dvs gruppesamtale og gjennomføring av «Ren utøver» for utøvere. Dopingansvarlig i klubben rapporter inn det samme for trenere, støttepersonell og ledelsen. Forventningen er at 100% har gjennomført, men rent praktisk vil det sikkert være utøvere som er blitt forsinket. Avvik rapporteres også.

Følgende grupper i Asker Svømmeklubb skal ha gjennomført utøversamtaler:

  • NM senior
  • NM junior
  • ÅM

*) medlemmer er en person som fyller 15 år inneværende år og eldre, som deltar i organisert trening og konkurranser. Vi har mange utøvere som deltar i masterklasser, og regelverket gjelder også for disse. Medlemmer som kun trener, og ikke deltar på konkurranser oppfordres til å ta «Ren utøver»

3. Regelverk

Medlemskap i idrettslaget
Doping kan forekomme i idrettslaget ved at noen i støtteapparatet/tilknyttet idrettslaget gir utøverne dopingmidler. Personer som ikke er medlemmer av idrettslaget omfattes ikke av dopingbestemmelsene i NIFs lov.

I vårt idrettslag er de fleste i støtteapparatet (trenere, lagledere etc) medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser.

De som eventuelt ikke er medlemmer, har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov.

Dopingkontroll
Et hvert medlem av idrettslag tilsluttet NIF plikter å underkaste seg dopingkontroll, dersom de blir innkalt til kontroll.

I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.

Bortfall av økonomisk godtgjøring til utøvere
I henhold til NIFs lov skal idrettslaget helt eller delvis frata økonomisk støtte til person som bryter dopingbestemmelsene. Idrettslaget skal i avtalen med utøver innta en bestemmelse om bortfall av økonomisk støtte til utøver som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

I våre avtaler med utøvere skal det være en egen bestemmelse om bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

4. Bevisstgjøring

Bruk av treningssentre
Av erfaring foregår det dopingbruk på enkelte treningssentre. Enkelte idrettslag benytter også treningssentre og sender utøvere dit for å trene. Hvis dette er tilfelle oppfordres idrettslaget til å følge med på hva som skjer på treningssenteret. Har treningssenteret et antidopingprogram?

Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor.

Reklame og bruk av kosttilskudd
Det er en risiko for at kosttilskudd og naturpreparater kan inneholde virkestoffer som står på dopinglista, selv om det ikke fremkommer i innholdsfortegnelsen. Kosttilskudd klassifiseres som næringsmidler, og er derved ikke underlagt de samme strenge krav til markedsføring og dokumentasjon som legemidler. Du finner ikke slike produkter på Antidoping Norges dopingliste eller legemiddelliste.

Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og skolerer våre utøvere om dette.

I vårt idrettslag anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege for veiledning i forhold til kosthold før eventuelle kosttilskudd benyttes.

I vårt idrettslag reklamerer vi ikke for kosttilskudd.

Bevisstgjør nærmiljøet om deres verdiprofil som rent idrettslag
Det meste starter med en tanke, slik er det også med doping. Vårt idrettslag er en tydelig verdiformidler for en ren idrett. La idrettslagets holdninger være synlig på idrettslagets arenaer, nettsider, programblader og under arrangementer.

Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i klubbhuset.

Vi synliggjør vår verdiprofil på våre nettsider, og på fellesmøter.

5. Beredskapsplan

Mistanker om dopingbruk eller en dopingsak kommer aldri beleilig. Det kan derfor være en fordel å ha gjennomarbeidet hvordan idrettslaget skal håndtere en slik situasjon.

Vårt idrettslag har en egen beredskapsplan for å håndtere mistanker om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.

Mistanke om doping
Et miljø kan oppleve at utøvere, trenere eller andre innenfor idrettslaget mistenker at noen doper seg i idrettslaget. En mistanke kan også bli rettet mot idrettslaget fra utenforstående, media, konkurrerende utøvere, helsepersonell etc.

Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!

I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.

Medisinsk bistand
Det kan oppleves som en stor belastning å bli rammet av en dopingsak. Utøvere som kommer i en slik situasjon, kan komme til å trenge medisinsk/psykologisk bistand. For et idrettslag er det viktig å trekke et skille mellom person og handling.

En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.

Ærlighet
Ærlighet varer lengst, og verdsettes også i dopingsaker. Dersom utøver umiddelbart sier sannheten, kan det gi redusert straff.

Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Deltagelse i konkurranser
Benyttelse av utøver som har avlagt positiv dopingprøve kan få betydning for lagets og/eller utøvers resultat.

Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere vårt idrettslag før forholdet er avklart.

Media
Dopingsaker kan skape stor interesse fra massemedia. Det er daglig leder eller den leder delegerer til, som skal uttale se til pressen i eventuelle dopingsaker. Daglig leder har ansvaret for å håndtere sponsorer og samarbeidspartnere på klubbnivå.

Om ikke annet er avtalt er det daglig leder som har til oppgave informere idrettslagets sponsorer og samarbeidspartnere.

Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 11.05.22
Godkjent: 24.05.22