27/10/2020

6.7 Økonomi

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at:

  • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
  • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
  • klubben har en forsvarlig økonomistyring

Styret har delegert oppgavene knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige leder.

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

  • Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring med tydelig rolleavklaring.
  • Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.
  • Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
  • Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
  • Styret skal påse at kravet om to signaturer overholdes.
  • Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
  • Styret skal påse at klubben har valgt revisor og kontrollkomité.

Det er utarbeidet Økonomihåndbok for Asker svømmeklubb 

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 03.08.22
Redigert: 28.10.20
Godkjent: 28.10.20