27/10/2020

6.12 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Klubben har ansvar for sikkerhet for ansatte, medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på arrangementer, dugnader, under reiser og opphold i klubbens lokaler og anlegg. Styret er ansvarlig for at HMS-ansvarlig har nødvendig opplæring i HMS arbeid.

Asker svømmeklubb tilstreber en lav terskel for innmelding av hendelser, situasjoner eller andre forhold som angår utøvernes eller ansattes helse, miljø og sikkerhet. Da kan du benytte et innmeldingsskjema dersom du ønsker det.

For alvorlige hendelser og ulykker, se 6.14, Alvorlige hendelser og ulykker.
Ved skader, se 6.15, skade/sykdom utøvere.

HMS rutiner:

  • Styret gjennomgår HMS analyse og handlingsplan årlig eller ved behov.
  • Innmeldingsskjema ligger lett tilgjengelig via klubbhåndboken
  • Avvik skal følges opp raskest mulig, og alvorlige avvik skal følges opp umiddelbart
  • Det skal foretas en årlig vernerunde av daglig leder i de lokaler som disponeres av svømmeklubben.
  • Avvik skal rapporteres til styret. Alvorlige avvik skal rapporteres til styreleder umiddelbart. Styreleder vurderer tiltak i samarbeid med daglig leder. Styreleder vurderer også behov for ekstraordinært styremøte

HMS mål for Asker svømmeklubb:

  • Godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte
  • Trygge forhold for alle utøvere
  • Trivsel og tilhørighet for ansatte, utøvere og foresatte
  • God håndtering av HMS avvik

Klubben har utarbeidet retningslinjer mot mobbing, og egne trivselsregler for trening og konkurranser

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 28.10.20
Godkjent: