2.4 Styret

Styret er klubbens myndighet mellom årsmøtene. Styremedlemmene velges for 1 år av gangen.

Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver» i henhold til klubbens lov og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. 

Lovpålagte oppgaver for styret:

  • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
  • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
  • Etter behov oppnevne komitéer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
  • Representere idrettslaget utad
  • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Oppgavene i klubben er i stor grad fordelt mellom styremedlemmene og komitéer. Hvordan oppgavene er fordelt mellom styremedlemmene kan du lese mer om i oppgavebeskrivelsene for styret.

Styrets arbeid
Styret har møter regelmessig den 3. mandagen i måneden med unntak av juli.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede, og vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Styreleder fungerer som møteleder, og ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

Styremøter og enkeltsaker kan behandles pr e-post eller pr telefonkonferanse. Det føres referat fra styremøtene og disse referatene vil være tilgjengelig på hjemmesiden, alternativt vil de kunne fåes ved etterspørsel. Elementer som gjelder GDPR (personvernforordningen) deles ikke.

Medlemmer som ønsker saker behandlet på styremøte må melde inn saken skriftlig normalt en uke før styremøtet. Saken vil bli behandlet ved første anledning.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 11.05.22
Godkjent: 11.05.22