28/10/2020

Stillingsbeskrivelse; styret

Leder

 • Overordnet ansvarlig for klubbens drift.
 • Ansvarlig for mål- og strategiarbeidet i klubben.
 • Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger ette avtale med daglig leder
 • Koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet.
 • Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene.
 • Distribuerer møtereferater til styret, revisor og kontrollkomite.
 • Personalansvar for daglig leder.
 • Kontakt med valgkomiteen.
 • Kontrakter, forsikringer, pensjonsordninger, oppfølging av ansatte, medarbeidersamtaler med daglig leder.
 • Ansvarlig for sponsorutvalg.
 • Ansvarlig for klubbhåndboken.

Nestleder, arrangement- og hallansvarlig

Arbeidsoppgaver nestleder

 • Er stedfortreder for lederen
 • Ansvarlig for utstyr og tidtakerutstyr
 • Utarbeide beskrivelse av oppgaven for arrangementsansvarlig i Asker svømmeklubb

Arbeidsoppgaver arrangementsansvarlig:

 • Ansvarlig i samarbeid med Hhvedtrener og stå for konkurranseoppsett og innbydelse til stevner i regi av Asker svømmeklubb.
 • Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og utvikling av svømmekonkurranser i regi av Asker svømmeklubb og Norges svømmeforbund.
 • Ansvarlig for å melde inn svømmekonkurranser for kommende år via medley.no. Dette skal skje før 1.september hvert år i dialog med daglig leder og hovedtrener.
 • Sammen med Sosialkomitéen være ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av interne sommeravslutningskonkurranser og juleavslutningskonkurranser.
 • Sørge for at det er kommunikasjon med styret, daglig leder og konkurransekomité rundt gjennomføring, samt rapportering etter endt gjennomføring.
 • Ansvarlig sammen med konkurransekomité og sponsorkomité for å skaffe konkurransesponsorer.
 • Ansvarlig for å utpeke en ansvarlig for premier til konkurranser.
 • Sette sammen en konkurransekomitè som hovedsakelig har ansvar for å planlegge, gjennomføre og utvikle svømmekonkurranser i Asker svømmeklubbs regi. Arrangementsansvarlig skal legge til rette for at konkurransekomiteen skal være et mest mulig selvdrevet organ, men alltid i dialog med styret og ledelse.

Arbeidsoppgaver hallansvarlig.

 • I samarbeid med daglig leder arbeide med å opprette en hallkomité og bidra i denne. Hallkomitéen skal utføre følgende oppgaver:
 • bidra i samtaler/diskusjoner mellom kommune og klubb.
 • innhente råd om politiske og byråkratiske prosesser knyttet til anlegg.
 • være lobbyist og pådriver ovenfor kommunens administrasjon og politikerne.
 • være i dialog med Norges Svømmeforbund og deres hallgruppe for å trekke erfaringer, støtte og søke råd fra forbundet
 • i samarbeid med hallkomitéen, legge opp planer og strategier for arbeider vedrørende halldrift.

Breddeansvarlig

 • Ansvar for at Asker svømmeklubb ivaretar bredden i svømmesporten, inklusive stup og synkron.
 • Ansvar for at Asker svømmeklubb tilrettelegger for utvikling av utøvere innenfor stup, synkron og andre og at disse bidrar til klubben.
 • Ansvarlig for at synkron og stup er representert i sosialkomité, hallkomité, arrangementskomité og andre grupper som relevant for å sikre god interaksjon mellom de sportslige satsningene.
 • Ansvar for å rapportere mål i breddegruppen og måloppnåelse til styret.
 • Sikre at breddesatsningene er reflektert i virksomhetsplanen og at det foreligger en sportsplan for satsningene.
 • Bidra til å sikre godt samarbeid mellom svømmegruppe, svømmeskole, synkron, stup og andre grupper faglig og sosialt.
 • Jobbe for en integrasjon av breddesatsningen i Asker Svømmeklubb både sosialt, sportslig og økonomisk.

Økonomi- og dommeransvarlig

Arbeidsoppgaver økonomiansvarlig:

 • Bistår hovedtrener, daglig leder og kursansvarlig ved utarbeidelse av budsjetter.
 • Bistår daglig leder ved utarbeidelse av rapporter på et aggregert nivå i forhold til aktiviteter, kostnader og inntekter.
 • Ansvarlig for å utarbeide og oppdatere en økonomisk myndighetsmatrise (økonomiske fullmaktgrenser for daglig leder, hovedtrener, kursansvarlig, stup / synkron, elite/NM trener og andre trenere) som godkjennes av styret.
 • Bistår daglig leder med utarbeidelse og oppdatering av retningslinjer for økonomirutiner for alle grupper.

Arbeidsoppgaver dommeransvarlig

Sosial-, kommunikasjonsansvarlig

Arbeidsoppgaver sosialansvarlig (Sosialkomitéen og foresattkontakter)

Sosialkomitéen

 • Sosialansvarlig i styret følger opp og har jevnlig kontakt med leder i Sosialkomitéen. Leder i Sosialkomitéen er ansvarlig for å avholde møter, koordinere og organisere arrangementer. Hun/han dokumenterer arrangementer og rapporterer til Sosialansvarlig i styret. Sosialansvarlig deltar på møter ved behov, og bistår i den praktiske planleggingen og gjennomføringen av konkurranser og arrangementer.
 • Utarbeide dugnadslister ved arrangementer
 • Jobbe tett sammen med arrangementsansvarlig i forkant av arrangementer

Arbeidsoppgaver kommunikasjonsansvarlig

 • I samarbeid med daglig leder, utarbeide rutiner for hva de ulike sosiale medier skal inneholde
 • Følge med på hva som blir lagt ut på hjemmesiden og Facebook (både hovedside og treningsgruppenes sider).
 • I samråd med daglig leder og svømmeskoleansvarlig legge ut relevant info på hjemmesiden og på Facebook. Motta innspill fra andre styremedlemmer, foresattkontakter, evt. andre.

Ansvarlig foresattkontakter

 • Etablere en lagleder, og fortrinnsvis også en foresattkontakt, i hver treningsgruppe. Dette kan være samme person.
 • Avholde møte med foreldrekontakter ved terminstart på høsten.
 • Oppdatere, i samarbeid med trenere, retningslinjer for foresattkontakter og lagledere.
 • Bistå daglig leder i utviklingen av rutiner for planlegging av leire og reisekonkurranser.
 • Være kontaktpunkt for foreldrekontakter i styret, og sørge for behandling av saker som utøvere, foresatte, eller trener ønsker tas opp. 

Styremedlem med ansvar for sekretærfunksjonen, virksomhetsplan, klubbhåndbok

Arbeidsoppgaver sekretær

 • Føre protokoll fra alle styremøter og referat fra medlemsmøter
 • Sende til styreleder for godkjenning og distribusjon.
 • Føye til evt. rettelser i referat på etterfølgende møte

Arbeidsoppgaver virksomhetsplan og klubbhåndbok

 • Ansvarlig for oppdatering av virksomhetsplanen. Virksomhetsplanen utarbeides hvert fjerde år og danner grunnlag for klubbens satsning de neste fire år. Sportsplanen avstemmes mot denne.
 • Ansvarlig for oppdatering av klubbhåndboken. En klubbhåndbok skal svarer på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Den skal også sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben. Årshjulet inngår i klubbhåndboken. Sammen med styreleder fordele oppgaver til styremedlemmene.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert:
Godkjent: