28/10/2020

Rutiner; økonomi

 1. Budsjett
  • Budsjettet skal utarbeides iht. klubbens kontoplan, og alle gruppene skal benytte de samme kontoklasser. Budsjettet blir godkjent av styret og vedtatt av årsmøtet.
  • Daglig oppfølging av budsjett skjer mellom daglig leder og økonomiansvarlig i styret.
 2. Regnskapsmateriell
  • Regnskapsmateriell skal leveres inn til fastsatte frister
  • Fra arrangementer eller andre aktiviteter skal utleggskjema med kvitteringer leveres umiddelbart til daglig leder for refusjon.
 1. Bilag generelt
  • Originale kvitteringer/scannede/bilde sendes daglig leder.
  • Ved refusjon av utlegg lagt ut av ansatte, skal bilagene føres på standardisert «Utleggsskjema» og skal attesteres av leder i regnskapsprogrammet før refusjon.
 2.  Materialoversikt
  • Materiallister legges inn i regnskapet, og nedskrives ved årets slutt.
 3.  Medlemslister
  • Oversikt over aktive medlemmer føres i tryggivann.no
 4. Inntekter
  • Stevne
   • Inngang
   • Parkering
   • Café
   • Startavgifter fra egne stevner faktureres deltakende klubber
   • Klubben jobber aktivt for at alle inntekter i forbindelse med stevne skal skje via VIPPS eller bankterminal. Kontant unntaksvis.
   • Alle rapporter kan tas ut direkte fra nett, og legges inn i regnskapsprogrammet. Resultatoversikt leveres styret.
  • Sponsorer
   • Fakturering av sponsorer utføres av daglig leder basert på signert avtale. Sponsorer må motta faktura for at de skal kunne utbetale sin støtte. Sponsoravtalene oppbevares av daglig leder.
  • Faktura
   • Utgående faktura for trenings- og stevneavgift sendes ut pr kvartal. Andre etter behov.
  • Varesalg
   • Alt klubbutstyr, foruten badehetter kjøpes av foresatte direkte fra levendør. Badehetter kjøpes inn av klubben og  viderefaktureres til medlemmene.
 5.  Utgifter
  •  Faktura
   • Klubben mottar faktura elektronisk.
   • Hver enkelt inngående faktura attesteres til avdeling, konto, prosjektnummer.
   • Regnskapsfører sjekker fakturas riktighet og fører ihht plan.
   • Resultatrapport forelegges styret månedlig.
   • Regnskapsfører lager kvartalsvise rapporter som legges frem for styret.
   • Revisor gjør årlig kontroll

Fullmaktsmatrise: (KARI)

 

Styret v/styreleder

Daglig leder

Hovedtrener

Svømmeskole-ansvarlig

Kostnader < 10.000 kr utenom budsjett

 

x

 

 

Kostnader > 10.000 kr utenom budsjett

x

 

 

 

Kostnader innfor svømmeklubbens budsjett

 

x

 

 

Kostnader innenfor eget budsjett

 

 

Begrenset oppad til 10.000 kr. per år

Begrenset oppad til 10.000 kr. per år

Forplikte Asker svømmeklubb

x

Begrenset oppad til 10.000 kr.

 

 

Andre ikke omfattet av fullmaksmatrisen har ingen økonomisk myndighet.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 09.11.20
Godkjent: